وکتور مجموعه لوگو قصابی - فروشگاه طراحان عصر نوین

وکتور مجموعه لوگو قصابی - فروشگاه طراحان عصر نوین