وکتور مجموعه لوگو خیاطی - فروشگاه طراحان عصر نوین

وکتور مجموعه لوگو خیاطی - فروشگاه طراحان عصر نوین