وکتور مجموعه آرم و لوگو خیاطی - فروشگاه طراحان عصر نوین

وکتور مجموعه آرم و لوگو خیاطی - فروشگاه طراحان عصر نوین