وکتور مجموعه آرم و لوگو بستنی - فروشگاه طراحان عصر نوین

وکتور مجموعه آرم و لوگو بستنی - فروشگاه طراحان عصر نوین